Ordet personuppgift är ett centralt begrepp för Datainspektionen. Med det menas alla uppgifter eller all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Exempel på sådan information är namn, personbeteckning och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem bilden föreställer.

Med behandling avses varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte.

Registerbeskrivning ska innehålla:

  • uppgifter om registeransvarig (den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas, till exempel landskapsregeringen, en kommun eller en organisation kan vara registeransvarig)
  • uppgift om registerbiträde (en anställd som handhar registret operativt)
  • ändamålen med registret 
  • övrigt för att den registrerade ska kunna ta tillvara sina rättigheter (t.ex. mottagare av uppgifter, rätt att ansöka om information, en allmän beskrivning av hur säkerheten i behandlingen tryggats)

Registeransvarig är den myndighet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.  

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.